خمکاری

فرایند خمکاری ایجاد تغییر شکل در قطعه کار است، در حالی که حجم مواد بدون تغییر، باقی خواهد ماند و ممکن است گاهی یک خمش کوچک صورت گیرد